Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

 

Την Δευτέρα 5 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην αδελφότητα «Πελεκάν» στο Κομνήνιο Βεροίας. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως του
μακαριστού αρχιμ. Αμβροσίου Κυρατσή, ιδρυτού και πνευματικού της αδελφότητος, ο οποίος εκοιμήθη προσφάτως.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε».

Δευτέρα μετά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἡ Ἐκκλησία τήν ἔχει ἀφιερώσει στήν τιμή τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριά δος, τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, τό ὁποῖο ὑμνεῖ ὡς «φῶς καί ζωή καί ζῶσα πηγή νοερά». Καί καθώς εἶναι φῶς τό Πανάγιο Πνεῦμα, φώτισε ὄχι μόνο τούς μα θητές καί ἀποστό λους τοῦ Κυρίου, στούς ὁποίους ἐπεφοίτησε κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἀλλά καί ὅλους ὅσους πίστευσαν μέ τό κήρυγμά τους στόν Χριστό καί ἔγι ναν «τέ κνα φωτόμορφα τῆς Ἐκ κλη σίας», ὅλους ἐμᾶς, δηλαδή, ἀδελ φοί μου.
Πρός ἐμᾶς, λοιπόν, ἀπευθύνεται καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος καί μᾶς προτρέπει «ὡς τέ κνα φωτός περιπατεῖτε». Σεῖς, λέγει, πού λάβατε τόν φω τι σμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τό ἱερό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος καί γίνατε φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας· σεῖς πού λαμβάνε τε τή χάρη καί φωτίζεσθε διά τῶν μυ στη ρίων καί τῶν ἁγιαστικῶν πρά ξεων τῆς Ἐκκλησίας μας, κα λεῖ σθε νά πορευθεῖτε στή ζωή σας, νά πορευθεῖτε στήν καθημερινό τητά σας «ὡς τέκνα φωτός», ἀνά λογα δηλαδή μέ τό φῶς πού ἔχετε λάβει, ὥστε νά μήν χάσετε αὐτό τό φῶς πού λάβατε, ἀλλά ἀντίθετα νά τό αὐξάνετε μέσα σας καί νά τό ἀκτι νοβολεῖτε στό περιβάλλον σας.
«Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε». Πῶς μποροῦμε ὅμως, ἀδελφοί μου, νά περιπατοῦμε ὡς τέκνα φωτός; Μᾶς τό διευκρινίζει στή συνέχεια τοῦ ἀπο στολικοῦ ἀναγνώσματος ὁ ἀπό στολος Παῦλος. Εἶναι δύο στοι χεῖα πού, ἐάν τά λάβουμε ὑπό ψη μας, θά μπορέ σου με νά περι πατοῦμε καί ἐμεῖς ἀνά λογα μέ τήν ἰδιότητά μας ὡς τέ κνων φωτός καί μέ τή χάρη πού ἔχουμε λάβει. Τό πρῶτο στοιχεῖο εἶναι τά ἔργα μας, οἱ πράξεις μας, τά λόγια μας, ἡ ὅλη ἀναστροφή μας νά εἶναι εὐ ά ρεστα στόν Θεό. «Δοκιμάζο ντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυ ρίῳ», γρά φει ὁ ἀπόστολος. Καί πῶς τό δο κιμάζουμε; Πῶς ἐλέγχουμε καί πῶς ξέρουμε τί εἶναι εὐάρεστο στόν Θεό;
Δέν εἶναι δύσκολο, ἀδελφοί μου, γιατί ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τίς ἐντολές του καί τόν νόμο μου. Ὅ,τι μᾶς ζή τησε νά κάνουμε στή ζωή μας τοῦ εἶ ναι εὐάρεστο, τόν εὐχαριστεῖ καί τόν κάνει νά χαίρεται, ἀφενός για τί μέσα ἀπό τήν ὑπακοή μας στίς ἐντολές καί τό θέλημά του βλέπει τήν ἀγάπη μας καί τόν σε βασμό μας πρός Ἐκεῖνον καί ἀφε τέρου, για τί ἡ ἐφαρμογή τῶν ἐντο λῶν του εἶναι αὐτή πού μᾶς ὁδη γεῖ πλη σιέστερα πρός Ἐκεῖνον καί κα τά συνέπεια καί πρός τή σωτη ρία μας. Καί αὐτό εἶναι πού τόν χα ρο ποιεῖ καί τόν εὐχαριστεῖ ἰδι αι τέ ρως, διότι ὁ Θεός «πάντα ἀν θρώ πους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπί γνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».
Ἐπιπλέον, ἀδελφοί μου, ὁ ἄν θρω πος πού ζεῖ σύμφωνα μέ τό θέ λημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ καί προσπαθεῖ νά εὐαρεστεῖ μέ τίς πράξεις του τόν Θεό, αὐτός ἔχει ἀπό Θεοῦ πά ντο τε μέσα στήν ψυχή του τήν πλη ροφορία τί τοῦ εἶναι εὐάρεστο, ὥστε νά μπορεῖ νά τό ἐπιλέγει καί νά τό ἀκολουθεῖ.
Τό δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀπο χή μας ἀπό τά ἔργα τοῦ σκότους. «Μή συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους», μᾶς συστήνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Δέν ἀρκεῖ, δηλαδή, μόνο νά φρο ντίζουμε νά κάνουμε ὅσα εἶναι ἀρε στά καί εὐχάριστα στόν Θεό γιά νά εἴμαστε τέκνα φωτός, ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά μήν ἔχουμε καμία ἐπαφή καί καμία σχέση μέ τά ἔργα τοῦ σκότους. 
Μέ ὅλα αὐτά πού εἶ ναι ἀντίθετα πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλα αὐτά πού ὑποκι νοῦ νται ἀπό τόν ἀντίδικο καί ἐχθρό τῆς ψυχῆς μας καί ἔ χουν σκοπό νά μᾶς παρασύρουν μακριά ἀπό τόν Θεό καί τό φῶς του. Καί δέν ἀρκεῖ νά μήν κάνουμε ἐμεῖς αὐτά τά σκοτεινά ἔργα, ἀλλά θά πρέπει καί νά μένουμε μακριά ἀπό αὐτά, διότι ἡ σκιά τους συ σκο τίζει τό δικό μας φῶς, καί τό σκο τάδι τους ἐπηρεάζει τό φῶς πού ἔχουμε μέσα μας καί εἶναι εὔκολο νά μᾶς παρασύρει στό σκότος τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας. Καί ὅπου ὑπάρχει τό σκότος, δέν ὑπάρχει τό φῶς, δέν ὑπάρχει ὁ Θε ός, γιατί δέν ὑπάρχει καμία ἐπι κοι νωνία μετα ξύ φωτός καί σκό τους, ἐφόσον τό σκότος εἶναι ἡ ἀπου σία τοῦ φωτός, εἶναι ἡ ἀπου σία τοῦ Θεοῦ.
Νά, λοιπόν, ἀδελφοί μου, πῶς μποροῦμε καί ἐμεῖς νά πορευό μα σθε στή ζωή μας «ὡς τέκνα φω τός». Νά πορευόμαστε μέ τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύ ματος πού φωτίζει ὄχι μόνο τήν ψυ χή μας καί τόν ἐσωτηρικό μας κόσμο, ἀλλά ὁλόκληρη τήν ὕπαρ ξή μας. Γι᾽ αὐτό καί βλέπουμε με ρικές φορές ταπεινούς μονα χούς, ἀσκητές, ἀνθρώπους πού δέν ἔ χουν τίποτε τό ἐντυπωσιακό στήν ἐμφάνισή τους, καί ὅμως τό πρό σω πό τους λάμπει, ἔχει ἕνα πε ρί ερ γο καί ἀσυνήθιστο φῶς, ὅπως τό φῶς πού βλέπουμε στίς εἰκόνες νά ἀκτινοβολοῦν τά πρόσωπα τῶν ἁγίων. Αὐτό εἶναι τό φῶς τοῦ Ἁ γίου Πνεύ ματος πού ἐνοικεῖ στίς ψυχές τους καί τούς ἀναδεικνύει ὄντως «τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκ κλησίας». Εἶναι τό φῶς μέσα στό ὁποῖο ζοῦν, ἀδελφοί μου, οἱ ἅγιοι καί οἱ ὅσιοι στόν οὐρανό.
Καί μέσα σέ αὐτό εὔχομαι νά ἀξι ω θοῦμε νά ζήσουμε καί ἐμεῖς, πε ριπατώντας κατά τήν ἐπίγεια ζωή μας «ὡς τέκνα φωτός», ἔχο ντας δηλαδή στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί αὐτό τό φῶς εὐχόμαστε νά ἀπο λαμ βά νει καί ὁ μακαριστός π. Ἀμ βρόσιος πού σήμερα παρίστατο νοε ρά στή θεία Λειτουργία τοῦ ἑορ τάζοντος ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ τῆς Ἀδελφό τητος «Πέλεκαν», πού ἐκεῖνος δημιούργησε καί κατηύθυνε ἐπί πολλά χρόνια, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΘΡΗΣΚΕΙΑ